Informatika + komunitní informatika

Je potřeba rozlišovat informatiku od informační vědy. Zatímco informační věda se nachází na průsečíku filozofie, informatiky a aplikované informační vědy, informatika je na průsečíku informační vědy, počítačové vědy a aplikovaného oboru informatiky.

Bere se zde v potaz kontext společnosti a vzájemný vliv technologií a dalších sfér. Obor se zaměřuje na informaci, její zpracování, studium, design a použití datových struktur a jejich transformací mechanickými prostředky.

Pod oblast informatiky spadá tzv. „komunitní informatika, která vychází ze studia organizací, managementu informačních systémů, sociálního aktivismu, komunitního rozvoje, designu služeb a politologie. Vizí komunitní informatiky je interakce mezi IT a komunitou takovým způsobem, který umožňuje a posiluje komunitní procesy. Řeší se zde design, použití a důsledky ICT, jejich institucionální a kulturní kontext, podpora marginalizovaných skupin pomocí ICT a plánování technologie z komunitní úrovně. Podstatným zákonem pro komunitní informatiku je tzv. Conowayúv zákon, zákon o vzájemném propojení technologických a sociálnáích aspektů ICT, který říká, že organizace které designují systémy mohou vyprodukovat pouze design který odráží vnitřní strukturu organizace.

Vizí komunitní informatiky je budování progresivní infrastruktury například sdílením infrastrukturních nákladů, vznik virtuálních komunit, empowerment role občanů (podnikání, seberealizace, rozvoj kompetencí atd.) nebo zlepšení života na vesnicích, protože už vlastně stejně všichni žijeme v globální vesnici.

Komunitní informatika zkoumá hardware a software, sociální aspekty počítačů, infrastrukturu a usnadnění používání ICT. Dělá to prostředky jako jsou telecentra, cybercafé, informační stánky, nebo živé laboratoře.

Je potřeba neplést si komunitní informatiku s komunitní technologií, která řeší vztahy mezi lidmi a sociální život.

Dalším blízkým oborem pak je „sociální informatika“, která bere ICT jako věc která nwní hodnotově neutrální a zkoumá sociální informační systémy a jejich prvky + komunikaci sociální informace. Pak pomáhá designovat ICT a měnit sociální prvky jeho používání. Hlavní otázkou zde je: jak optimalizovat informační služby společnosti/institucím?